link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid van een bevlogen dirigent

Harrie Loomans nog een keer in het spotlicht

gepubliceerd: woensdag, 27 november 2019

Zondag 24 no­vem­ber 2019, tij­dens het jaar­lijkse Cecilia­feest van gemengd koor Sint Cecilia van Ommel, is afscheid geno­men van dirigent Harrie Loomans, die ruim een halve eeuw zijn stempel heeft gedrukt op de kerk­mu­ziek in Ommel.

Afscheidstoe­spraak kape­laan Van Overbeek

Beste Harrie, vandaag is het precies 7 jaar gele­den, - in 2012, - dat ik jou mocht toespreken vanwege het feit dat je 60 jaar lid was van het koor, waar­on­der 50 jaar als voor­zit­ter en 50 jaar als dirigent. Vandaag zijn wij 7 jaar ver­der en nemen wij van jou, beste Harrie, afscheid als voor­zit­ter en dirigent van ons koor Sint Cecilia, maar niet als koorlid omdat jij rustend koorlid zult blijven.

Door­gaan tot het echt niet meer gaat

Zeven jaar gele­den zei je in een inter­view in de krant dat “je door wilde gaan tot dat het echt niet meer ging.” De wil om door te gaan als dirigent is altijd blijven bestaan en is er ook nog steeds, maar, beste Harrie: het lichaam heeft het in de laatste jaren regel­ma­tig laten afweten. Dat is heel spij­tig en graag had­den wij het dan ook anders gezien. Vanwege dit feit was je genood­zaakt om met pijn in je hart te moeten stoppen. Gelukkig heeft Wil Donjacour jouw taken over­ge­no­men en daar zijn wij Wil heel dank­baar voor.

Paplepel

Beste Harrie, heel je leven heeft in ver­bon­den­heid gestaan met ons koor en dat zal ook zo blijven! Je hebt de kerk­mu­ziek met de paplepel mee­ge­kre­gen. Heel jouw familie: jouw vader, heel jullie gezin, was met de muziek verbon­den, zowel bij ons koor als ook bij Muziek­ver­eni­ging Sancta Maria. Daarbij kwam ook het be­lang­rijke feit dat er goede thuis­si­tua­tie aanwe­zig was. Gisteren heb je in Aarle-Rixtel afscheid moeten nemen van je oudste zus Marian. Je hebt me wel eens ver­teld dat, - wanneer de pastoor een beroep op jullie deed i.v.m. de plech­tig­he­den in de kerk zoals een uit­vaart of Plech­tig Lof, - dat op de Ommelse Bos alles gewoon door kon gaan: vader Loomans en zijn zonen gingen zingen in de kerk en jullie Marian zorgde ervoor dat het boeren­bedrijf gewoon door­ging. En dat was later ook zo het geval toen je begin jaren zes­tig met jullie Jo trouwde. Daarom mogen wij vandaag ook in het bij­zon­der dank zeggen aan al die mensen die het jou, beste Harrie, moge­lijk hebben gemaakt om tijd vrij te maken om je muzikaal te kunnen inzetten voor de kerk van Ommel.

Grote staat van dienst voor de kerk van Ommel

Beste Harrie, je hebt een grote staat van dienst voor onze kerk hier in Ommel: het ver­zorgen van de uit­vaartplech­tig­he­den, de hu­we­lij­ken, de vie­rin­gen op de zon­da­gen en in de mei­maand, het Plech­tig Lof. Maar óók het uitzoeken van de partituren en de repe­ti­ties. Maar wat mis­schien nog wel het aller­be­langrijkste is: je hebt steeds een goede sfeer en ver­trouwen kunnen scheppen binnen het koor. En dat is je met verve gelukt! Daarom heb jij het als dirigent ook zo lang volge­hou­den. Jij had steeds ver­trouwen in je koorle­den en de koorle­den had­den ver­trouwen in jou. Daarvoor zijn wij je ont­zet­tend dank­baar en wij kunnen je daar maar amper genoeg dank voor zeggen.

Pau­se­lijke onder­schei­dingen

In de afgelopen jaren hebben wij je mogen hul­digen met twee hoge Pau­se­lijke onder­schei­dingen en ook heb je het Mariaschild van Onze Lieve Vrouw van Ommel mogen ont­van­gen. Kortom jouw prijzen­kast staat al vol!

Toch willen wij als teken van waar­de­ring namens het koor je een levens­mid­delpakket schenken. Het is een teken van dank en het komt uit een oprecht en dank­baar hart. Maar wat ik, jou beste Harrie, vooral toewens, is dat je een stabiele ge­zond­heid mag hebben zon­der veel licha­me­lijke ongemakken. Ik hoop van harte dat ik je nog vaak hier in de kerk mag begroeten en dat je met plezier zult blijven luis­te­ren naar ons Gemengd Koor Sint Cecilia: naar jouw koor!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose