link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het Rijke Roomse Leven in Brabant

Wierook, wijwater en worstenbrood

gepubliceerd: maandag, 24 september 2018
foto: BHIC
Het Rijke Roomse Leven in Brabant
foto: BHIC
Het Rijke Roomse Leven in Brabant
foto: BHIC
Het Rijke Roomse Leven in Brabant

Het Brabants His­to­risch In­for­ma­tie Centrum (BHIC) komt met een nieuw ini­tia­tief: een speciale web­si­te met infor­matie over het ‘Rijke Roomse Leven’. Er zijn in onze pa­ro­chie vast wel mensen die het leuk vin­den te struinen op de web­si­te of zelfs bij te dragen.

Ben je ouder dan 55+ dan is de kans groot dat je de eerste heilige communie hebt gedaan, dat je voor en na het eten een kruisje sloeg en weke­lijks naar de kerk ging. Je herinnert je mis­schien dat bijna overal in Brabant ‘RK’ voor stond: van de lagere school tot de sport­club en de krant. Deze periode staat bekend als de tijd van het Rijke Roomse leven. Het BHIC heeft een om­vang­rij­ke web­si­te gelan­ceerd die geheel gewijd is aan dit roomse leven in Brabant.

Tussen ca. 1850 en 1960 was ruim 90% van de Braban­ders prak­ti­se­rend rooms-katho­liek. De Kerk heeft daardoor een enorme invloed gehad op het dage­lijks leven van alle Braban­ders. Om dit te illustreren enkele cijfers: In de 19e en 20e eeuw zijn er in totaal 133 orden en con­gre­ga­ties actief geweest in Brabant. De katho­lie­ke reguliere gees­te­lijk­heid was op een breed maat­schap­pe­lijk terrein actief. Vooral in het onder­wijs (van kleuter­on­der­wijs tot voort­ge­zet (beroeps)onder­wijs) en in de zorg (zieken­zorg, bejaar­den- en ge­han­di­capten­zorg en opvang van wezen). Mede dankzij hun in­span­ningen groeide het niveau van onder­wijs en ge­zond­heid­zorg spectaculair. Bijna ie­der­een die nu boven de 40 jaar oud is, heeft dus wel op een of andere manier her­in­ne­ringen aan dit katho­lie­ke leven.

Na­tuur­lijk zaten in dit legioen van reli­gi­euzen ook ‘krengen van barm­har­tig­heid’, die zich schul­dig maakten aan mis­bruik en ander onrecht. Ook op in­stel­lings­ni­veau zijn er dingen gebeurd, waar we nu met veront­waar­diging en onbegrip naar kijken. Die his­to­rische wer­ke­lijk­heid mag zeker niet wor­den ontkend. Maar daar staat tegen­over dat heel veel andere reli­gi­euzen zich hun leven lang hebben ingespannen voor de mede­mens en daar­mee een uit­ge­breid net­werk van zorg- en onder­wijsin­stel­lingen hebben gebouwd.

Feest van herken­ning

Op ‘Wierook, wij­wa­ter & worsten­brood’ vind je niet alleen foto’s en verhalen van de meer dan duizend katho­lie­ke kerken, kloosters en lourdesgrotten in Noord-Brabant, maar je kunt ook meer te weten komen over de meer dan hon­derd ordes en con­gre­ga­ties die in Brabant werk­zaam zijn geweest. In het Rooms prenten­boek zullen de typisch roomse feno­menen: van knikengel tot missiebusje, van wij­wa­tervat tot beatmis een feest van herken­ning zijn. Wat weet jij nog over de angst voor onkuis­heid, over de han­den die je boven de dekens moest hou­den, over de huwe­lijksmoraal en de seksuele voorlich­ting? Blader ook eens door de katho­lie­ke kalen­der en de regels en de rituelen.

Maar nog be­lang­rijker dan al die wetens­waar­dig­he­den zijn de eigen her­in­ne­ringen van de Brabantse katho­lie­ken aan dat roomse leven. Deze site, die de ko­men­de tijd nog aan­ge­vuld wordt, biedt dan ook ruim­schoots de gelegen­heid om bij elk verhaal je eigen erva­ringen te delen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose