link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reservering nodig voor alle kerklocaties

foto: Chepté Cormani
Reservering nodig voor alle kerklocaties

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april 2021 maximaal tien procent van het totale aantal reguliere zit­plaatsen bezet zijn. Dit kan enkel als de hui­dige maat­regelen maat­regelen (reserveren, 1½ meter afstand, hygiëne) wor­den gehandhaafd.

Concrete aantallen

Dit betekent voor onze pa­ro­chie dat de volgende kerken meer deel­ne­mers kunnen ont­van­gen bij ker­ke­lijke plech­tig­he­den. Voor uit­vaar­ten geldt de beslis­sing van rijkswege van vorige week: 100 geno­dig­den mits de hui­dige maat­regelen (1½ meter, hygiëne) daarbij kunnen wor­den gehandhaafd.

kerklo­ca­tie maximaal aantal deel­ne­mers
Asten: maximaal 90 deel­ne­mers
Heus­den: maximaal 50 deel­ne­mers
Lierop: maximaal 50 deel­ne­mers
Ommel: maximaal 75 deel­ne­mers
Someren-Dorp: maximaal 90 deel­ne­mers
De Einder - Someren-Eind: maximaal 30 deel­ne­mers
De Smelen - Sluis XIII: maximaal 30 deel­ne­mers

Reserveren

Alleen na reserve­ring vooraf kunt u aan een vie­ring deelnemen. Reserveren is moge­lijk:

plaats manier van reserveren
Asten: Reserveren via tele­foon­num­mer 0493 - 69 13 15:
maan­dag tussen 9.30 uur en 12.30 uur of
don­der­dag tussen 9.30 uur en 12.30 uur of
don­der­dag tussen 19.00 uur en 20.00 uur
Heus­den: Opgeven bij Wim van Bussel op tele­foon­num­mer 06 - 57 11 44 10:
don­der­dag en vrij­dag tussen 18.00 en 19.00 uur
Ommel: Voor­af­gaande aan het weekend kunt op don­der­dag­mid­dag en vrij­dag­mid­dag tussen 14.00 en 16.00 uur een plaats reserveren via het algemene nummer: 06 - 822 55 733
Lierop: Men dient zich van tevoren op te geven en wordt ver­zocht een mondkapje te gebruiken. (Opgeven: woens­dag en vrij­dag­mor­gen tussen 10 en 12 uur op de pastorie of tele­fo­nisch 0492 - 33 12 15)
Someren-Dorp: Patricia Kloppers via 06 - 4976 0202:
vrij­dag­mor­gen tussen 9 en 11 uur of
vrij­dag­avond tussen 19 en 20 uur
Someren-Eind: Via Nelly van Houts. Per mail, voordeur of tele­foon: 0493 - 49 3100
Sluis XIII: Aanmel­den aan de deur. Vol is vol.

U kunt slechts één week reserveren. Als die vie­ring vol zit, dan wordt u gevraagd of u op de lijst van de daarop­volgende week geplaatst wilt wor­den.

Kom op tijd, zodat er geen opstop­pingen ontstaan aan de kerkdeur.

Hygiëne-maat­regelen

Er zijn speciale hygiëne-maat­regelen, zoals bij binnen­komst het ontsmetten van de han­den met desinfec­te­rende zeep. Na de vie­ring wor­den de kerk­banken, de klinken, leu­ningen etc. gereinigd.

An­der­halve meter

Tussen de zit­plaatsen is er an­der­halve meter ruimte. In iedere kerk wordt er een looprich­ting aange­ge­ven. Bij binnen­komst in de kerk wordt aange­ge­ven waar u kunt gaan zitten.

Mondkapje in de kerk

Wij vragen u dringend om in de kerk een mondkapje te dragen. Alle kleine beetjes helpen om het corona-virus terug te dringen.

Niet naar de kerk?

Mis­schien was u graag naar de kerk geko­men, maar alle reserve­ringen waren al weg. Of mis­schien vindt u het te ris­kant om in deze tijd naar de kerk te komen, maar u hebt wel de behoefte aan be­zin­ning en gebed.

Via in­ter­net en tele­vi­sie zijn er moge­lijk­he­den. Via NPO2 kunt u op TV op zon­dag vanaf 10.00 uur de eucha­ris­tie­vie­ring volgen.

Collecte

Bij het uit­gaan van de kerk wordt de collecte gehou­den. Bij de uitgangen van de kerk staan collectemandjes of collectebussen.

U kunt ook een bijdrage overmaken naar het bankreke­ning­num­mer van de pa­ro­chie:

  • NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose